Startsida Anläggningen Byggnationen Företaget Kontakt

Byggnationen

Arbetet med projektet Vadsbo Mjölk inleddes i mitten av 00-talet med förstudie och planering. Byggnationsarbetet inleddes 2007 och har pågått sedan dess, fram till idag. Enligt plan så kommer vi ha uppnått full, ekologisk drift under 2012.

Byggnationsarbetet har skett i steg, där olika delar färdigställs efter varandra, samtidigt som djur gradvis flyttat till gården och driften rampats upp.

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015

2007

Första spadtagen
Byggnationen av anläggningen inleddes de sista månaderna av 2007. Marken bestod från början av ett skogsparti på en höjd, så det första steget var att avlägsna växtligheten. Samtidigt öppnades en bergtäkt 2km från anläggningen för att få förstärkningsmaterial och ballast till betong.

November 2007 inleddes införskaffningen av djur. Cirka 100 kvigkalvar köptes därefter varje kvartal.

 

  2007-12-18 Avlägsning av skogen på byggplatsen.

2008

Inledande markarbeten
I inledningen av 2008 började man schakta bort den del av höjden där anläggningen skulle komma att ligga. Något senare under våren startade krossning av berg att använda som förstärkningsmaterial.

En kraftig uppfartsväg fram till anläggningen anlades tidigt för att möjliggöra för alla tunga byggfordon att ta sig fram till platsen.

Hela byggplatsen planades ut och förbereddes för byggnationen som skulle komma. Också nödvändiga ledningar och anläggningsdelar under mark byggdes tidigt.

  2008-03-31 Schaktning i skogsbrynet.
 2008-03-06 Längst in mot skogshöjden behövde det avlägsnas 5m markmassor, totalt 70000 kubikmeter.
 2008-03-01 Nyanlagd väg fram till byggplatsen.
 2008-05-03 Pumpbrunn för stallgödsel.

Västra ligghallen
De första byggnaderna att grundläggas och uppföras under 2008 var den västra ligghallen, där de första djuren så småningom skulle komma att flytta in, samt ensilagesilon.

Den västra ligghallen är 155m lång, 36m bred , 10m hög och har plats för 570 djur i 4 separerade avdelningar där djuren går fritt. Den har gardinväggar längs med långsidorna och nockventilation i taket med skorstenar för att kunna justera ventilationen. Korna behöver inget värmetillskott, de har normalt sett inte ont av kyla, men de mår bra av frisk luft. Stallet har dessutom delvis transparent tak som släpper in solljuset. När solljuset inte räcker till finns elektrisk belysning med datorstyrd ljusreglering.

 2008-08-03 Grundläggning av den västra ligghallen.
 2008-10-02 Resning av takstolen.
 2008-10-23 Takläggning.
 2008-11-23 Färdigställda men än så länge tomma liggplatser i den västra ligghallen.
 2008-11-23  

Ensilagesilon
Också grundläggning och byggnation av ensilagesilon inleddes under 2008 för att så småningom ge möjlighet att lagra ensilage till korna som hålls i anläggningen.

Ensilagesilon är en byggnad med 6 stora fack där ensilaget kan packas ihop. Facken är 43m långa, 10m breda och 6m höga - totalt 2500 kubikmeter utrymme per fack. De har öppningar i varje kortända vilka är i olika marknivå. Det gör att man kan fylla på med ensilage ända upp till 6m.

Ensilagesilon är byggd i en specialbetong med merolit som bindemedel. Det gör betongen neutral istället för basisk som vanlig betong, vilket gör att den inte reagerar lika kraftigt med det sura ensilaget som vanlig betong skulle göra.

 2008-08-03 Grundläggning av ensilagesilon.
 2008-08-24 Gjutning av siloväggarna.

2008-11-23
Vintern 2008. Panoramabild över byggplatsen från skogshöjden söder om anläggningen.

2009

Kor och karusell
I början av 2009 påbörjades semineringen av de första kvigorna i den västra ligghallen, som flyttat in i december 2008. Man inledde också grundläggningen och byggnationen av mittenbyggnaden som så småningom skulle innehålla personalutrymmen och servicedel såsom kontor, veterinärrum, vattenrum, elrum, tvättstuga, omklädningsrum, kök och matsal, men också hjärtat i anläggningen - mjölkningskarusellen.

I mjölkningskarusellen står korna under mjölkningen, vilket innebär en effektiv mjölkning med en bra arbetsmiljö för personalen som sköter mjölkningen. 60 kor åt gången får plats i karusellen.

  2009-02-24 De första djuren är installerade i den första färdigställda ligghallen.
 2009-02-24 Påbörjad grundläggning och byggnation av mjölknings- karusellen.
 2009-02-24  
 2009-04-29 Takresning av mjölkningsstallet.
 2009-06-22  
 2009-07-13  

Östra ligghallen och kalvstallet
Under 2009 grundlades och restes också den östra ligghallen. Den östra ligghallen är likadan som den västra, men på motsatt sida om mittenbyggnaden. Alla tre byggnaderna är sammanlänkade med en kulvert och en korridor för korna så de kan ta sig mellan byggnaderna. Också kalvstallet, en separat mindre byggnad för kalvarna, byggdes under 2009.

2010

Färdigställande och kraftsilo
Under 2010 färdigställdes slutligen kalvstallet och den östra ligghallen, liksom utvändiga betongplattor. En kraftfodersilo med kvarnanläggning påbörjades. Övriga delar av anläggningen som ännu inte färdigställts byggdes dessutom klara under året, och anläggningen och mjölkningskarusellen kom nu i drift. I april flyttades de första djuren in i den östra ligghallen.

  2010-05-06 Kalvar på plats i kalvstallet.
 2010-05-29 Ensilage fylls på i ensilagesilon, som ännu inte fått något tak.
 2010-09-30 Grunden lagd för kraftfodersilon.
 2010-11-02 En lämplig, begagnad silo fanns tillgänglig och monteras här ner för transport till Ljungås.
 2010-06-14 För att kunna behålla kvar kvävet under vintern och sprida det under växtperioden anläggs här en lagerbassäng för stallgödslet. Det ären viktig del i kretsloppet.

2015

Bolaget beslutar om att utöka produktionen till cirka 1350 mjölkkor.
För att bereda plats för det utökade djurantalet byggs en ny ligghall för sinkor och den tidigare avdelningen för sinlagda kor kommer fortsatt att inhysa en ny grupp med mjölkande kor på cirka 150 stycken. Utökningen beräknas öka produktionen av ekologisk mjölk med 1050 ton per år.

Den nya ligghallen är en kall lösdrift med gångar av betong med lindragna gödselskrapor, foderbord längs byggnadens östra långsida och liggsängar med liggmadrasser täckta med gummimattor. Hallen har naturlig ventilation genom gardinvägg mot väster och skorstenar längs hallens nock. Byggnaden kommer att rymma 155 liggsängar.

Bolaget kommer att erhålla stöd från Europeiska Unionen för att genomföra nybyggnationen..